Samverkan står i centrum på framtidens konsultmarknad

Ett teknologiskt megaskifte, en konsumtion av konsulttjänster som rusar i höjden och en jojo-effekt som hindrar tillväxt. Vi har suttit ned med Mikaela Gustavsson Siegborn, vice vd på Mesh, för att tala om nästa steg för konsultbranschen.

Få har varit med och drivit konsultbranschens utveckling framåt som Mikaela Gustavsson Siegborn. Under det tidiga tiotalet använde hon sin master i stressprevention och ekonomi för att hjälpa ledningsgrupper och företag att skapa en mer produktiv, lönsam och hållbar arbetsmiljö. Erfarenheter som gav henne en inblick i följderna av både bra ledarskap – och sämre, berättar hon över en kaffe på ett litet café på Grev Turegatan.

En röd tråd löpte mellan uppdragen. HR-avdelningarna var ofta kraftigt pressade, överhopade med jobb. Mikaela ville påverka situationen och satte siktet på konsultbranschen. Knappt två år senare hade hon byggt upp Poolias konsulterbjudande för HR-chefer och -specialister. Effekten var tydlig: när kunderna tog in konsultstöd minskade stressnivåerna. De kunde andas igen, produktiviteten ökade. 

Därefter följde en karriär inom det det globala expertrekryterings- och konsultföretaget Hays. Uppdraget? Att sätta konsultbranschen på kartan i Sverige. Trycket från kunderna hade ökat markant; de ville hyra in kompetensen som komplement till att anställa. När Mikaela tillträdde hade Hays tjugo uthyrda konsulter. Fyra år senare var siffran närmare tvåhundrafemtio. Tack vare koncernens globala struktur kunde de komma igång snabbt, berättar Mikaela ödmjukt.

– Vid det här laget hade konsultmarknaden fullkomligt exploderat. Vi blev kundernas svenska partner som administrerade, effektiviserade och hanterade allt kring konsultköpen. Vi var inköpsavdelningens förlängda arm. Uppdraget innebar allt från serach till att skapa kostnadskontroll och legal säkerhet. Vi lade stort fokus vid att minska kundernas administration och öka deras effektivitet. En av framgångsfaktorerna var att addera värde både till leverantör och slutkund. Dock var våra processer relativt manuella. I början hade vi inget systemstöd, vilket innebar en hel del frustration.

Den fjärde industriella revolutionen

Under slutet av förra året var det dags att bryta ny mark. Hon lämnade rollen som interim Sverigechef på Hays för startupen Mesh – ett omfattande och nytänkande chefsnätverk för konsulter på ledningsgruppsnivå. 

– Den utveckling som jag följt under de senaste tio åren är bara början. Vi har sett en enorm rörelse från den fasta anställningsformen till en mer flexibel sådan; traditionella strukturer luckras upp. Kompetens plockas in vid en given tidpunkt, till alla sorters positioner inom bolaget. Parallellt ser vi en ändrad attityd hos arbetstagarna. De ser ett värde i att driva sin egen utveckling genom att verka i konsultform.

Det är inte för intet som skiftet mot en mer konsultstyrd arbetsmarknad startade inom IT, menar Mikaela.

– Vi befinner oss i mitt i den fjärde industriella revolutionen. Det är ett teknologiskt megaskifte som saknar motsvarighet i historien. Revolutionen kommer att ha en massiv inverkan på vår arbetsmarknad. Precis som alla andra befinner sig konsultbranschens kunder mitt i denna virvelvind till paradigmskifte. Här behöver leverantörssidan bli bättre på att erbjuda lösningar som mappar upp mot deras utmaningar.

Vad innebär utmaningarna, i praktiken?

–  Utvecklingen går framåt så snabbt att arbetsgivarna inte hinner med. Kunderna ökar sina konsultinköp kraftigt, men har inte anpassat sina processer för att bäst kunna nyttja kompetens i flexibel form. Inköpsavdelningarna har hamnat i en helt ny kontext. “Vad kostar det, säger vem?”. Många köper fortfarande in konsulter på samma sätt som de anställer. Det skapar en missmatch gällande konsultarvoden, projekttider och legala kontroller. När ett timarvode ska uppskattas försöker man använda samma struktur som när en anställds lön beräknas, säger Mikaela och fortsätter:

– Kostnaderna för konsultinköp rusar för många företag idag, samtidigt som behovet av mer kompetens ökar. När kostnaderna springer iväg plockar man bort konsulterna för att minska utgifterna. Det är förrädiskt; ofta har arbetsgivarna inte ens hunnit börja kapitalisera på sina inköp innan de inför ett hiring freeze. Sedan behövs konsulterna igen. De fastnar i en jojo-effekt.

Kunderna behöver en inköpspartner

Lösningen är att hitta en medspelare och att samverka, menar Mikaela.

– Kunder som hanterar en stor mängd konsulter kan gynnas av att ta hjälp av en inköpspartner på konsultsidan, som rådger både före och under konsultinköpen. Man behöver hjälp med att skapa struktur och ordning gällande både leverans som kostnad. Dessutom måste man få hjälp med att konkurrensutsätta alternativen. Det innebär inte bara ett stort värde för kunden, det är en förutsättning för utvecklingen framåt.  

På tal om framtid har hon en tydlig vision. Vi kommer att lämna den traditionella organisationen allt mer, till förmån för nätverkande och anpassade lösningar för kompetensförsörjning.

– Vi kommer att röra oss ifrån det klassiska sättet att ta in konsulter på, där vi förlitar oss på att en tredje part validerar konsulterna. Istället tror jag att vi kommer att låta andra konsulter, med samma eller liknande kompetens, hjälpa till att kvalitetssäkra individen. Konsulterna kommer att gruppera sig än mer inom olika former av community’s för att öka kunskapsutbyte och upprätthålla spetskompetens. De måste hålla jämna steg med marknadens förändringstakt. 

Hur kommer framtidens konsultinköp att se ut?

– Data kommer att spela huvudrollen i hur vi konsumerar konsulttjänster. Både kund- och leverantörssidan kommer att kunna validera inköpen bättre. En ny sorts samverkan är en nyckelfaktor. De leverantörer som anpassar sig efter de nya spelreglerna kommer att kunna addera mycket värde till kunderna. Kunderna å sin sida hamnar äntligen ovanpå situationen och kan få överblick. De kommer att få bättre koll på vad de behöver.

Hon fortsätter:

– Kunderna behöver matas med information om vilka parametrar som råder inom deras konsultinköp. De behöver hjälp med att få struktur och ta kontroll, genom enkla, tillgängliga och digitala format. Leverantörssidan måste bli bättre på att respektera kundernas tid genom att förenkla deras inköp. Därtill hoppas jag på att monetära syften får stå tillbaka för kvalitet framöver. Fram tills nu har det varit lite för lätt att sälja in fel konsult till höga marginaler. Jag vill tro att våra nutida, digitala möjligheter gör att det snart tillhör historien. Det är dags för leverantörssidan att börja samarbeta mer i syfte att addera värde till sina kunder.

Förändring kräver mod, avslutar Mikaela. De företag och människor som tar steg mot en digitaliserad konsulthantering går onekligen en spännande framtid till mötes.

Kategorier

Koll på konsulter

  • Konsolidera alla leverantörer
  • Digitalisera dina arbetsflöden
  • Ta välinformerade beslut