Bloggen

Läs gärna vår blogg. Här skriver vi om saker som är relevanta för dig som är intresserad av konsultbranschen.

Så minskar du risken för utbrändhet

Ingen organisation eller arbetsplats vill se sina anställda bli utbrända. Det säger sig självt. Ändå är det alldeles för få företag som aktivt arbetar med att förebygga arbetsrelaterad stress inom organisationen. En undersökning som nyligen gjordes av Deloitte i USA visar att 77 procent av 1000 heltidsanställda hade upplevt någon form av utbrändhet på sina arbeten. Undersökningen visade också att över åtta av tio hade ”passion för sitt jobb” men trots de glädjande siffrorna kände fortfarande 64 procent av de engagerade yrkesmännen- och kvinnorna en hög nivå av stress. Samtidigt berättade nästan sju av tio personer (69 procent) att deras arbetsgivare inte gjorde tillräckligt för att minimera utbrändhet. Även i Sverige har stressrelaterade sjukdomar ökat kraftigt och förra året fick över 33 000 sjukskrivas på grund av utbrändhet eller överdriven stress på arbetet. Men vad kan egentligen företag eller organisationer göra för att minska risken för utbrända medarbetare? Jen Fisher, en HR-expert som arbetar med de anställdas välbefinnande inom Deloitte, pekar ut potentiella lösningar baserat på deras undersökning.

Uppmuntra till ledighet och semester

Vi blir utbrända och stressade när vi inte får tillräckligt med tid att koppla av, vila och fokusera på annat i livet. Nästan hälften av de tillfrågade i Deloittes undersökning berättade att de antingen arbetade på helgerna eller inte utnyttjade alla sina semesterdagar. Pressen från chefer eller en oro för att arbetsrelaterade problem ska uppstå var huvudorsaken till att de hade svårt att släppa jobbet under ledigheten. Därför är det viktigt att chefer skapar en arbetsmiljö där ledighet inte bara är tillåtet utan uppmuntras. Jen Fisher berättar om den tyska biltillverkaren Daimlers knep för att minska stress och låta de anställda koppla bort jobbet under ledigheten: ”Daimler lanserade ett ’Mail on Holiday’-program som automatiskt tog bort inkommande mail under den anställdes semester. Avsändaren meddelades att mailet raderades och ombads återkomma när den anställde var tillbaka på kontoret.”

Hälsoprogram och förmåner

Undersökningens deltagare hade flera förslag på hur deras företag kunde förebygga utbrändhet. Hälsoprogram på kontoret och medarbetardagar med aktiviteter utanför arbetet var några förslag som var vanliga hos de som Deloitte tillfrågade. En del företag utbildar sina anställda i stresshantering för att förebygga utbrändhet, till exempel försäkringsbolaget Aetna. Aetna har ett gym på arbetsplatsen, erbjuder gratis yoga- och meditationskurser och har alltid näringsrika matalternativ under luncherna. Mark Bertolini, vd på Aetna, är själv en stor förespråkare för den här typen av initiativ och föregår alltid med gott exempel. Jen Fisher berättar om vikten att cheferna står i främsta ledet: ”En separat Deloitte-undersökning om anställdas välbefinnande på arbetsplatsen visar att nästan 40 procent av de svarande är mer benägna att värna om sin egen hälsa och välmående på arbetstid om cheferna också gör det.”

Skapa en uppmuntrande företagskultur

Företagskulturer är svåra att skapa och ännu svårare att förändra. Men faktum är att över 30 procent av de tillfrågade i Deloittes undersökning citerade "brist på stöd eller erkännande från chefer" som anledning till deras stress eller utbrändhet. Kontinuerligt stöd och erkännande från chefer och kollegor kan göra stor skillnad för medarbetares stressnivå och välmående. Prestationsångest och rädslan att misslyckas är i många fall en utlösande faktor till utbrändhet. Att ha en uppmuntrande och ödmjuk företagskultur gör att arbetsmiljön blir mindre stressfylld och ger människor bättre förutsättningar att klara de krav de ställs inför. Stress är naturligtvis ofta oundvikligt på arbetsplatser och i livet i stort – men den ska inte genomsyra en hel organisation. Arbete är viktigt men utan en god hälsa har vi ingen möjlighet att arbeta. Företag och organisationer både kan och bör arbeta mer aktivt för att förebygga utbrändhet bland deras anställda.